Follow us

intro-present

intro-present

ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านความปลอดภัย ทั่วราชอาณาจักร ทั้งหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน บริหารงานโดย คุณรัชชนก เฟอร์เนส ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมงานบริหารซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในวงการธุรกิจด้านนี้เป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี เรามีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของผู้ใช้บริการ

รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่่ของลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง

สนับสนุนความต้องการของลูกค้าตามความจำเป็นของลักษณะอาคารสถานที่

ส่งเสริมการให้บริการด้วยใจตามหลักสากล (Service Minded)

ฝึกอบรมและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่่ของลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง

สนับสนุนความต้องการของลูกค้าตามความจำเป็นของลักษณะอาคารสถานที่

ส่งเสริมการให้บริการด้วยใจตามหลักสากล (Service Minded)

ฝึกอบรมและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

Post Date :
2021-04-23
 42
Visitor

BOOKING

  • Desk: 1-800-535-3555
  • Hotline: 1-800-353-5555
  • info@luxuryhotel.com
Create a website for free Online Stores